عروسی آقای اسماعیل خسروی.....یاد یاران

دوشنبه 8 دی 1393 01:07 ب.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 

 

حاجی قهرمان امیری-مرحوم علی حسین خسروی - چنگیز امیرپور - قربان عشریه و...


 

 


 

 

 

آقای محمدعلی کمالی - مرحوم علی حسین خسروی-آقای اسماعیل خسروی - آقای کرم عباسنژاد


 

 

آقایان چنگیز امیرپور - مشهدی رضا امیرپور و...


باتشکر از آقای مجتبی خسرویآخرین ویرایش: دوشنبه 8 دی 1393 01:11 ب.ظ