امروز″مشتی حاجی” فردا ای بسا “من”یا”شما….(به قلم دکتر سیاوش اسلامی)

سه شنبه 15 مهر 1393 12:12 ق.ظنویسنده : محمدابراهیم خسروی سرخکلایی

 

خبر ناگهانی و تکان دهنده بود “مشتی حاجی”خندان محله ی ما غروب یک روز غمگین و دلگیر هفته ی گذشته طی بی احتیاطی راننده ای در کنار جاده ی محلمان واقع در سرخکلای زیراب سوادکوه تصادف میکند و بر اساس گزارشهای هم محلی هایی که سریع او را بموقع به بیمارستان شهدای زیراب می برند با بی احتیاطی های بزرگتر در بیمارستان شهدای زیرآب- که در مجالی دیگر بدان خواهم پرداخت- جان بجان آفرین تسلیم کرد. خبر برایم که با ایشان خش و بشی داشتم بسیار تکان دهنده بود، آنچنان تکان دهنده که تا صبح نتوانستم با خود کنار آیم! باور دارم این حادثه ی شوک آور کل مردم محلمان را نیز در غمی بزرگ فرو برد!،… از غم و غیظ پیش آمده، سبب ساز لج کردنم با درون خویشتنم که قانعم نمی کرد که چگونه است که این محله با داشتن فرزندان فرهیخته و توانمندی که درعرصه های مختلف مدیریتی کشور نقشهای کلیدی نیز دارند از جمله ی آنها جناب آقای دکتر حسن ولیپور که یکی از مدیران موثر وزارت راه و شهرسازی میباشند و نیز اگر به حداقلهای شاخصهای ایمنی راه و قرارگرفتن در مسیر شاهراه مواصلاتی این محله توجه میشد، حق مردمان این محله نیست که از کمترین ضریب ایمنی جاده ای برخوردار نباشد!

و جدا”جای پرسش است که چرا مسولان استانی و کشوری و نیز متولیان سیاسی شهرستانی بدان کمترین توجهی ندارند؟ تصادفات جاده ای خطرناک این سالها که جان هم محلیهای بیشمار ما را گرفت موجبات تشویش و نگرانی مردم و جوانان این محله را هر روز در زندگی پر رنگتر نموده است که شایسته ی مردمان مهربان و صمیمی و وفاداران به ارزشهای انقلابی نیست!…این موضوع در این سالها متاسفانه تاکنون نتوانست مسولان را متقاعد نماید تا برای رهایی از این معضل نه چندان پیچیده چاره ای بیندیشند! واقعا”جای تاسف است !! متاسفیم که در حادثه ی پیش رو، مسولان منطقه بجای چاره جوئی از واکنشهای احساسات پاک مردم نسبت به این مخاطرات، درپی پاک کردن صورت مسئله برآمده اند و بجای پاسخگوئی به افکارعمومی به برخوردهای خشن با ابراز احساسات مردم و جوانان این محله بصورت چکشی بر آمده اند!….در این مسیر مسولان منطقه باید بدانند که همیشه کوتاهترین راه بهترین راه نیست! آنها باید نسبت بجان شهروندانشان احساس مسولیت کنند نه آنکه با بی پروائی دست به دستگیری و ارعاب جوانان معترض بشیوه های بی کفایتی مسولان غیر پاسخگو شوند!! بی تردید کمترین پاسخ مدنی به این حادثه استعفای مدیران جاده ای و آنهایی که در این خصوص مسولیتی دارند میباشد! نه آنکه یقه ی معترضین به شیوه های بی کفایتی اداره ی جاده ای را بگیرید….مثالی می تواند جان مطلب را بیان نماید….فردی برای ساخت تختخوابی به اندازه ی قامتش به نجاری سفارش ساخت تخت می دهد سفارش دهنده ی تخت پس از مدتی برای تحویل تخت پیش نجار می رود اما با تعجب میبیند که تخت وفق سفارش کوتاهتر از سفارش او ساخته شده است و وقتی این موضوع را با نجار در میان می گذارد از سفارش دهنده می خواهد بر روی تخت دراز بکشد و وقتی از مقصود اینکار نجار سوال میکند پاسخ میشنود که ببینم پای شما چقدر اضافه است تا با اره قطع نمایم!!!! سفارش دهنده در کمال تعجب به نجار می گوید آقای محترم! پایم دراز نیست!!! تخت را کوتاه ساخته ای!! حال،آقایان محترم! مردم جمع شده اند بشما بگویند جانمان در خطراست چاره ای باید! وقتی گوش شنوائی نیست قطعا”عاقلانه نیست که معترضان بی کفایتیهاشدن را با تیغ و درفش! پاسخ دهید! پا را قطع نکنید نجار راتنبیه کنید! مردم جز رنجشان را در دفاع از جان عزیزترین شان فریاد نکرده اند! نباید تجویز کنید که جان مردمان این دیار پیش کش شادیهای خوشباشانه و سرمستی های متکبرانه ی برخی مسولان شود!! مگر جوانان این محله چه گفته اند؟ مردم چه می خواهند؟ زیرگذر؟….پل؟….توقع زیادی است که باید برای آن اینهمه هزینه بر مردم تحمیل کنید؟ عاقلانه نیست مردی که در اتوبوس برای مردم آوازخواند و یا مطلبی به شایستگی گفت و شاید مردم را لحظه ای شاد کرد دیوانه بخوانیم! در همهمه ی غم و اظطراب مردمان محله مان، جوانانی که نسبت به جاده ی مرگ آوازی سردادند و در همنوائی غم بزرگ وارده ، صدائی را بلند کرده اند تا بلکه متولیان بخواب رفته و یابهتر خود را بخواب زده ی دست اندرکار این موضوع، را نهیب زده اندکه اینجا بعلت قدر ندانستن جان آدمیان، امروز “مشتی حاجی ما” فردا ای بسا ممکن است من و یا شما گرفتارش باشیم…..همین. از این منظر جا دارد با توجه به مطالب پیش گفته، نسبت به برخوردهای چکشی با برخی از جوانان پر احساس و مسولیت پذیر محله ی مان بخود آیند و نسبت به خواست و مطالبه ی مردم و نیز دلجوئی و آزادی جوانان آنها هر چه سریعتر اقدامات موثر و لازمه را بعمل آورید.


آخرین ویرایش: سه شنبه 15 مهر 1393 12:14 ق.ظ

 
سه شنبه 15 مهر 1393 02:27 ب.ظ
سلام خوبی داش ایمیل بفرست
سه شنبه 15 مهر 1393 12:36 ب.ظ
محمد ی از بابل چ خبر!!!!